Ja til en gjennomgang av skattesystemet

I Kystpartiets stortingsvalgprogram 2017-21 finner vi dette punktet:

Kystpartiet vil ha en gjennomgang av skattelovgivningen for å se om det kan gjøres vanskeligere å bli nullskatteyter. Hensikten skal ikke være å øke statens inntekter, men å bidra til å skape rom for lavere skattesatser. En ordning som særskilt bør vurderes, er skattefriheten for aksjeselskapers inntekter ved aksjesalg.

Hensikten med et slikt forslag sier seg selv. Hvis det blir vanskeligere å være nullskatteyter, blir det lettere å kutte i skatter og avgifter. Hvis vi tar et tilbakeblikk på norsk skattehistorie, ser vi hvordan det kan gå galt hvis man har høye skattesatser og samtidig gjør det lett å slippe unna skatt.. På det verste ? på midten av 1980-tallet ? var marginalskattesatsen over 70 %, også for kapitalinntekter (Fredrik Zimmer: Lærebok i skatterett, 7. utgave 2014 s. 35). Samtidig hadde man et beregningsgrunnlag for inntektsskatt med mange unntak og inkonsekvenser, noe som gav uheldige effekter som mulighet for utstrakt skatteplanlegging.

Skattereformen i 1992 hadde noen svakheter (delingsmodellen), men var et skritt i riktig retning. Den bygget på et prinsipp som kan uttrykkes ved slagordet «Bredere skattefundamenter, lavere skattesatser». Eller sagt på en annen måte: Flest mulig inntekter over et visst nivå bør være skattepliktige. Så kan vi tillate oss å ikke ha alt for høye skattesatser.

Men selv om ting er blitt bedre enn på 80-tallet, er det grunn til å spørre om det ikke er noe vi kan gjøre for å få gjort skattelovgivningen enda bedre. Som sitert over nevner Kystpartiets program en konkret ordning som en eventuell skattelovskommisjon (og senere Stortinget) bør vurdere nærmere. Det gjelder skattefriheten for aksjeselskapers gevinst ved aksjesalg. Under vil jeg vise til en konkret hendelse som viser at skattefrihet for aksjeselskapers gevinst ved aksjesalg kan slå skjevt ut.

Skattelovens § 2-38 første og annet ledd slår blant annet fast at aksjeselskapers gevinst på salg av aksjer er skattefri. Samtidig kan aksjeselskaper heller ikke kreve fradrag for tap ved aksjesalg. I paragrafens sjette ledd slås det imidlertid fast at tre prosent av aksjegevinsten er skattepliktig. Et formål bak et slik fritak er å unngå kjedebeskatning, dvs. at samme inntekt blir beskattet ikke bare to, men flere ganger (Fredrik Zimmer s. 303).

I Erling Folkvords bok Vår korrupte hovedstad finner man et kapittel som heter «Når 701 millioner er verdt 2,16 milliarder». Kapitlet er skrevet av Torstein Dahle, tidligere leder i Rødt, et parti som står langt fra Kystpartiet i skattespørsmål. Beskrivelsen av hvordan salg av en betydelig boligmasse kunne foretas nærmest skattefritt er uansett verd å lese.

Bakgrunnen er som følger: I et tidligere kapittel i boken ble det beskrevet hvordan Ivar Tollefsen kjøpte sykehusboliger i Oslo for litt over 700 millioner kroner i 2005. Det kommer frem at den reelle verdien av boligene var mye større, anslagsvis 2,2 milliarder. I kapitlet «Når 701 millioner er verdt 2,16 milliarder» ser Dahle nærmere på en rekke transaksjoner Tollefsen gjennomførtefor å kunne synliggjøre en verdi på 2,16 milliarder, uten å måtte betale skatt av det som så ut som en verdiøkning.

Omtalen av de mange transaksjonene er lang og forholdsvis komplisert. Jeg skal her ikke gå inn på detaljer, men trekke frem hovedpoenget. Gevinst på salg av utleieboliger er skattepliktig. Tollefsen omgjorde sykehusboligene til boligaksjer. Og som nevnt over, kan et aksjeselskap selge boligaksjer med skattefri gevinst (om vi ser bort fra at tre prosent av aksjegevinsten er skattepliktig).

Dette eksemplet viser hvordan en betydelig inntekt ble skattefri. Et betimelig spørsmål ved en gjennomgang av skattelovgivningen er om vi kan fjerne skattefritaket for aksjeselskapers gevinst ved aksjesalg uten at det medfører for store ulemper for næringslivet.

Erik Strand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kystpartiet

Kystpartiet

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti som ivaretar enkeltindividet.

Kategorier

Arkiv

hits